10 អ្វីដែលអ្នកគួរតែដឹងអំពីសន្តិសុខ DNS

10 អ្វីដែលអ្នកគួរតែដឹងអំពីសន្តិសុខ DNS និពន្ធ: anuj 1. Use DNS forwarders A DNS forwarder is a DNS server that performs DNS queries on behalf of another DNS server. មូលហេតុចម្បងដើម្បីប្រើ DNS មួយដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ការផ្គត់ភារកិច្ចកែច្នៃពីម៉ាស៊ីនបម្រើ DNS បញ្ជូនបន្តសំណួរទៅ (ច្រើនទៀត…)

Continue Reading